Sanayi Sicil Belgesi bulunan imalatçılar, ÖTV iade talebinde bulunabilecek

Madeni ve baz yağlarda ÖTV iade sistemi çerçevesinde sanayi sicil belgesi bulunan imalatçılar ÖTV iade talebinde bulunabilecek.

Özel Tüketim Vergisi'nde (ÖTV) tecil-terkin ve indirimli oran sisteminden vazgeçerek, 10 numara yağ sorunu ile mücadele çerçevesinde iade sistemine geçilmesine karar veren Maliye Bakanlığı, sistemin uygulanmasında usul ve esasları belirledi.

Maliye Bakanlığı'nın konuya ilişkin 25 seri numaralı ÖTV Genel Tebliği Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yayımlandı.

Buna göre, ÖTV Genel Tebliği'nin 1 sayılı listesinin B cetvelinde bulunan akaryakıt harici petrol ürünleri, baz yağlar ve yağlama müstahzarlarını imalat sanayinde kullananlar, Gümrük Tarife İstatistik Pozisyonu (G.T.İ.P) numaraları itibariyle karşılarında gösterilen oran ve daha önce uygulanan vergi tutarının çarpılması ile iadeye konu vergi tutarı bulunacak. Daha önce uygulanan vergi tutarları ile bu hesaplamadan çıkan tutar arasındaki fark iade edilecek.

Uygulama kapsamında ''Sanayi Sicil Belgesi''ne haiz alıcı imalatçılar iade talep edebilecek. Petrol Piyasası Kanunu'nda yer alan madeni yağ tanımına giren mallar ile bu kapsamda kullanılan diğer malların imal edilmesi halinde bu kapsamdaki imalatlar için iade talebinde bulunulamayacak.

-İadesi talep edilebilecek vergi tutarı-Örneğin, imalatçı B, vergi tutarı kilogram başına 2,2985 lira ödeyerek ÖTV mükellefi A'dan satın aldığı solvent türlerinden white spirit isimli malı 1 sayılı liste dışında yer alan boya imalatında süresinde kullandı. Bu durumda imalatçı B, imalatta kullandığı mal için ÖTV mükellefi A tarafından beyan edilerek ödenen 2,2985 liralık vergi ile bu verginin bahse konu kararnamede gösterilen oran olan yüzde 0,75 ile çarpılması sonucu hesaplanan 0,0172 lira vergi tutarı arasındaki farkın (2,2985-0,0172=2,2813) iadesini talep edebilecek.

Uygulama kapsamında kullanılmak üzere ÖTV mükelleflerinden satın alınan malların satın alma tarihini, ithal edilen malların ise ithal tarihini takip eden aybaşından itibaren 12 ay içinde imalatta kullanarak yine aynı süre içerisinde KDV (KDV mükellefiyetinin bulunmaması halinde gelir veya kurumlar vergisi) yönünden bağlı bulunan vergi dairesinden iade talebinde bulunabilecek. Ancak 12'inci ay içerisindeki kullanımlara ilişkin iade talepleri, bu ayı takip eden ay sonuna kadar yapılabilecek.

Taleplerin söz konusu süreler göz önünde bulundurularak kullanımı takip eden aybaşından itibaren en az birer aylık dönemler itibariyle iadesi talep edilen dönemdeki kullanımlara yönelik yapılması zorunlu olacak.-Baz yağların ihracat edilecek madeni yağ imalinde kullanılması-Baz yağların; ihracata konu edilecek madeni yağ veya yağlama müstahzarları imalinde kullanılması halinde, ÖTV tutarının kilogram başına 0,0500 lira olarak uygulanacağı öngörüldü. Buna göre baz yağlarının teslim tarihi itibariyle uygulanan vergi tutarları ile 0,0500 lira arasındaki fark iade edilecek.

Bu uygulama kapsamında kullanılmak üzere ÖTV mükelleflerinden satın alınan baz yağların satın alma tarihini takip eden aybaşından itibaren 3 ay içinde imalatta kullanılması ve imal edilen malların aynı süre içerisinde ÖTV Kanunu uyarınca ihraç edilmesi veya teslim edilmesi gerekiyor. Uygulama kapsamında ''Sanayi Sicil Belgesi'' ve EPDK tarafından verilen ''Madeni Yağ Lisansı'na haiz olan alıcı imalatçılar iade talebinde bulunabilecek.

Örneğin, imalatçı B, yürürlükteki vergi tutarı olan kilogram başına 1,3007 lira ödeyerek ÖTV mükellefi A'dan satın aldığı baz yağ isimli malı, aynı cetvelde yer alan ve G.T.İ.P. numaraları belirlenen yağlama müstahzarı isimli mallardan birinin imalatında süresinde kullanarak, imal ettiği bu malı aynı süre içerisinde ihraç etmek üzere ihracatçı C'ye teslim etti ve ihracat süresinde gerçekleşti. Bu durumda imalatçı B, imalatta kullandığı baz yağ için ÖTV mükellefi A tarafından beyan edilerek ödenen, 1,3007 vergi tutarı ile kararnamede belirtilen indirimli vergi tutarı olan 0,0500 lira arasındaki farkın (1,3007-0,0500=1,2507) iadesini talep edebilecek.-İade uygulaması-İade uygulaması mahsuben veya nakden olabilecek. Mahsuben iade, mükellefin kendisinin, ortaklık payı ile orantılı olmak üzere adi, kollektif ve komandit şirketlerde ortakların ithalat sırasında uygulananlar dahil vergi borçları ve ferileri ile Sosyal Güvenlik Kurumu'na olan borçları için söz konusu olabilecek.

Nakden iade talebi, KDV (KDV mükellefiyetinin bulunmaması halinde gelir veya kurumlar vergisi) yönünden bağlı olunan vergi dairesine verilecek bir delikçe ile yapılacak. Nakden iade taleplerinin tamamı vergi inceleme raporuna göre sonuçlandırılacak. Ancak iade talep tutarı kadar teminat verilmesi halinde iade talebi, iadeye konu ÖTV tutarının ödendiğine dair satıcının vergi dairesinden teyit alması üzerine vergi inceleme raporunun sonucuna bakılmaksızın 5 işgücü içerisinde gerçekleştirecek.


Konular